search instagram arrow-down

GDPR (Ochrana osobních údajů)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 • Správce

Realitní zprostředkovatel Kamila Matěchová, IČO 748 94 421, se sídlem Horská 1340 , Liberec 460 14 (dále jen „Správce“).

Kontaktní email: info@matechovareality.cz

 • Osobní údaje

Jméno a příjmení, rodné číslo (u podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje, bankovní údaje, údaje o nemovitém majetku, a údaje, které zpracováváme pro splnění naší právní povinnosti nebo za účelem našich oprávněných zájmů (dále jen společně jako „Osobní údaje“).

 • Účel zpracování osobních údajů
 • Plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené se zprostředkovatelem, tj. realitního zprostředkování a souvisejících služeb.
 • Účetní a daňové povinnosti, povinnosti vyplývající pro zprostředkovatele z AML zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Oprávněný zájem ve smyslu ochrany a prokázání práv zprostředkovatele z právních vztahů s klientem.

Osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění jeho účelu, tj. poskytování služeb realitního zprostředkování, zákonem stanovenou dobu za účelem plnění zákonných povinností a 3 roky ode dne skončení poskytování služeb realitního zprostředkování za účelem ochrany práv a právních nároků Správce.

 • Udělení souhlasu

Klient může udělit souhlas se zpracováním Osobních údajů za účelem vytvoření vhodné nabídky služeb pro klienta – prodejní, nákupní nabídka související s realitním trhem.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů je dobrovolný. Informaci o tom, které Osobní údaje jsou zpracovávány, poskytne bez zbytečného odkladu na ústní či písemné vyžádání Správce. Souhlas zákazníka je udělován na období 3 let.

 • Zpřístupnění Osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje zpracovává Správce. Osobní údaje může za výše uvedenými účely předat spolupracujícím osobám, aby provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány spolupracujícím realitním makléřům, externí advokátní kanceláři, spolupracujícím hypotečním poradcům externí účetní, příslušným společenstvím vlastníků jednotek, příslušným bytovým družstvům, příslušným správcovským firmám, zpracovatelům, kteří poskytují Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery, daňovému poradci a kontrolním orgánům.

 • Práva klienta
 • požadovat po Správci informaci, jaké Osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů,
 • vyžádat si u Správce přístup ke svým Osobní údaje a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci výmaz svých Osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • na přenositelnost svých Osobních údajů,
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování svých Osobních údajů,

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli odvolat, a to např. zasláním emailu na adresu info@matechovareality.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu Správce.

%d blogerům se to líbí: